English French German Italian Portuguese Russian Spanish

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม องค์กรดีวิถีพุทธ รุ่นที่ 1/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 15-17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. โรงแรมรอยัล  ริเวอร์  เขตบางพลัด กทม.

พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมาย นายประสงค์ จักรคำ ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯโดยกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นมีผู้เข้าอบรมฯ ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ และนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  จังหวัดละ 1 คน รวมข้าราชการส่วนกลางและภูมิภาคเข้าอบรม จำนวน 180 คน  ในการนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รายงานว่า ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำเป็นต้องมีความรู้ มีความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม มีความโปร่งใสและการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการอบรมฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมให้บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

2.เพื่อให้บุคลากรทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคได้รับทราบ ทำความเข้าใจมีการระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

3.เพื่อนำผลจากการฝึกอบรมไปทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสเป็นการพัฒนาองค์กรโดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ให้บรรลุเป้าหมายอย่างสัมฤทธิผล

นายประสงค์  จักรคำ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนให้สำเร็จ ให้เกิดความมีจริยธรรม ความสามัคคีของคนในชาติ คณะข้าราชการผู้เข้าอบรมฯ มีความตั้งใจอย่างดียิ่ง ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายให้ความรู้ ชื่นชมความตั้งใจสมาชิกผู้เข้าอบรมฯ จบแล้วทุกคนได้รับเกียรติบัตร เชื่อว่าการจัดอบรมครั้งนี้ เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นอย่างดี.

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2017 เวลา 09:33)

 

ถาม - ตอบ