English French German Italian Portuguese Russian Spanish

โครงการศึกษาดูการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว สู่ประชาคมอาเซี่ยน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 15-18 มีนาคม  2560 นายสมเกียรติ  เกิดอินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายมาโนช  เลาธนไพบูลย์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาดูการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว สู่ประชาคมอาเซี่ยน ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการวางแผนการบริหารจัดการคุณภาพการท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซี่ยน รับฟังการบรรยายเรื่อง การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม/การท่องเที่ยวเชิงเกษตร/การอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว ณ โรงแรมนอนนับดาวริมภู รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย

วันที่ 15 มีนาคม 2569 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ห้วงวันที่ 16-18 มีนาคม 2560  ศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายพิเศษ  รายละเอียดตามภาพประกอบ)ศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว สู่ประชาคมอาเซี่ยน ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการวางแผนการบริหารจัดการคุณภาพการท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซี่ยน รับฟังการบรรยายเรื่อง การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม/การท่องเที่ยวเชิงเกษตร/การอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว ณ โรงแรมนอนนับดาวริมภู รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย


 

ถาม - ตอบ