English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ประชุมพระธรรมทูตที่นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น.ณ วัดวรนาถบรรพต (วัดเขากบ) พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ พระเทพมุนี รองเจ้าคณะภาค 4 เป็นประธานประชุมสัมมนาพระธรรมทูตฝ่ายบริหาร พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ทำหน้าที่ฝ่ายเผยแผ่และสาธารณูปการ ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนภารกิจหลัก 6 ด้าน คือ

1.การปกครอง

2.การศาสนศึกษา

3.การเผยแผ่

4.การสาธารณูปการ

5.การศึกษาสงเคราะห์

6.การสาธารณสงเคราะห์

ในวันนี้ ผู้มาประชุมประกอบด้วยคณะพระสังฆาธิการพระธรรมทูตฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการและเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด และประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล รวมทั้งสิ้น 163 รูป การประชุมสัมมนาครั้งนี้จัดให้มีการเสวนา โดย ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ผู้ร่วมเสวนา พระครูนิวิฐสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว พระครูนิทัศนสารโกวิท รองเจ้าคณะเภอท่าตะโก พระครูนิวาตธรรมาทร วัดพนมเศษเหนือ อำเภอท่าตะโก พระมหาไพโรจน์ จนฺทปญฺโญ วัดเทพสามัคคี อำเภอเมืองนครสวรรค์และนายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ การเสวนาในครั้งนี้ เป็นการระดมสมอง รับฟังความเห็นจากที่ประชุม ให้มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนงานเผยแผ่ให้สำเร็จด้วยดีโดยพระธรรมทูต หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล และสำนักปฏิบัติธรรม มีการหลอมรวมการทำงานร่วมกัน ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเพิ่มมากขึ้น การประชุมสัมมนาสำเร็จลุล่วงด้วยดี จะได้นำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะไปดำเนินการจัดทำแผนพัฒนางานพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงสืบไป

มาโนช /ข่าว สุขจิต/ภาพ

 

ถาม - ตอบ