English French German Italian Portuguese Russian Spanish

บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น.

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่าชาดจังหวัดนครสวรรค์

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ จังหวัดนครสวรรค์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันออกหน่วยโครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เริ่มไหว้พระ รับศีล ประธานสงฆ์พระครูนิรันตร์สาธุกิจให้ศีล ต่อด้วย การนำบริการตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานในระดับจังหวัด ไปให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการลดภาระเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย การเดินทาง อำนวยความสะดวก รวมถึงการรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปแก้ไข ให้ความช่วยเหลือ ตรงกับความต้องการ ของประชาชน พร้อมมอบเงินและเครื่องสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่เด็กแรกเกิด เด็กยากจน ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ให้บริการทำและมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ฯลฯ ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน ชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานให้กับข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น โดยให้ทุกคนได้ร่วมกันปกป้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักสำคัญของชาติ ปฎิบัติตนตามระเบียบกฎหมาย และนำหลักคำสอน พระบรมราโชวาทและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และหลักธรรมในพุทธศาสนา ไปยึดถือปฎิบัติในการทำงาน การดำเนินชีวิต พร้อมกับขอให้พี่น้องประชาชนเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์เดินหน้าแจกหนังสือ ปุริมัตถี ให้ประชาชนถือศีลห้า เน้นคุณภาพ สร้างความปรองดองสมานฉันท์

จรรยาข่าว/ เดชภินันท์ภาพ

 


 

ถาม - ตอบ