English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ขับเคลื่อนการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น.นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย พระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ ผอ. โรงเรียนวัดหนองปลิง พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส ผอ.โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา นายเฉลิมชัย  พันมะลี รอง ผอ.โรงเรียนศรีภนเขตวิทยา นายมานะ ค้าข้าว ผู้แทนจากโรงเรียนท่าพระเจริญพรต นายธีรศักดิ์ เปี่ยมเพ็ชร ผู้แทนจากโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม น.ส.ภรนิภา คงสิบ ผู้แทนจากโรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุมพระมหาจตุพร จตุวรเมโธ พระมหาฐิติชโยกรณ์ วชิรเมโธ นางจรรยา รัตนเลขา นายมาโนช เลาธนไพบูลย์ นายศิริพงษ์ ทับสิน นางสายฝน วะรินทร์ นางฉันทนา แสงสุวรรณถาวร นางพัชรีวรรณ  พรหมจักร์ ผู้ไม่มาประชุม 1 โรง คือโรงเรียนวัดส้มเสี้ยว การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อได้พบกัน วางแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ทำให้ทราบว่าทุกโรงเรียนมีการพัฒนาด้านข้อมูล ด้านการศึกษาส่วนใหญ่โรงเรียนใช้เฟสบุ้ค ในการประชาสัมพันธ์ สำหรับกลุ่มไลน์ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มไว้แล้ว มีการสื่อสารในข้อราชการ สำหรับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เชิญชวนเข้ารับข้อมูลข่าวสารได้ทาง www.nsn.onab.go.th

ในการนี้ ที่ประชุมนัดหมายประชุมอีกครั้ง ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดจะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ในนามสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ขอขอบคุณผู้บริหารและผู้เข้าประชุมทุกคนที่ร่วมเสียสละเวลามาร่วมประชุม หวังว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีในโอกาสต่อไป เพื่อร่วมกันสั่งสอนอบรมกุลบุตรให้ได้ศึกษาเล่าเรียน เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

 


 

ถาม - ตอบ