English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สมเด็จพระสังฆราชพระราชทานวิสุงคามสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น.ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้

นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส พิธีพระราชทานวิสุงคามสีมา โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์ประธาน นายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน อ่านรายชื่อพระผู้เข้ารับพระราชทาน จำนวน 265 รูป เข้ารับพระราชทานตามลำดับ ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นงวดที่ 2-4 จัดพิธีฯ ในวันนี้ ทั้งนี้ มีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศที่มีวัดในจังหวัดเข้ารับพระทาน เดินทางมาร่วมพิธีฯ  ในการนี้ ความตอนหนึ่งที่สมเด็จพระสังฆราช ให้โอวาท ให้คณะสงฆ์มีความสามัคคี รวมทั้งอุบาสก อุบาสิกา ต้องมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียว อย่าแตกความสามัคคี สำหรับ จังหวัดนครสวรรค์ รับพระราชทานวิสุงคามสีมา งวดนี้ เข้ารับพระราชทาน 6 วัด ดังนี้

1.วัดใหม่พรสวรรค์ อำเภอพยุหะคีรี พระอธิการกิจจา  สุภาจาโร

2.วัดใหม่หนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย  พระอธิการเรียง  อตฺตทีโป

3.วัดรังงามปทุมรักษ์ อำเภอหนองบัว พระครูนิเวศน์ปทุมรักษ์

4.วัดหนองกะเปา อำเภอหนองบัว พระอธิการเหิม  โกสโล

5.วัดหนองไผ่ อำเภอหนองบัว พระครูนิวิฐเวฬุวัน

6.วัดศรีอุทุมพร อำเภอเมืองนครสวรรค์ พระครูนิทัศน์ประชานุกูล

จึงประชาสัมพันธ์มายังสาธุชนทราบโดยทั่วกัน

สมเกียรติ  ข่าว/ภาพ.

 


 

ถาม - ตอบ