English French German Italian Portuguese Russian Spanish

เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ ๑๐ สักบรรพ์

เทศน์มหาชาติ

ความย่อ
       กล่าวถึงพระอินทร์ เกรงว่าจะมีผู้มาขอพระนางมัทรีไปอีก จักไม่มีผู้ปรนนิบัติพระเวสสันดร พระโพธิญาณจักเป็นอันตราย จึงได้แปลงเป็นพราหมณ์ชราลงมาขอ เมื่อได้แล้วไม่เอาไป กลับถวายคืนแก่พระเวสสันดร โดยห้ามประทานนางแก่ผู้ใดอีก พร้อมทั้งประสาทพร ๘ ประการ ให้แก่พระเวสสันดร แล้วจึงเสด็จกลับสู่สวรรค์

เนื้อเรื่อง
        ขณะนั้นท้าวสหัสนัยบนสวรรค์ เกรงว่าจะมีชายโฉดมาทูลขอพระนางมัทรี จึงจำแลงกายเป็นนักบวชชรามาทูลขอพระนาง  พระเวสสันดรทรงยินดีบริจาคทานให้ แต่นักบวชชราเมื่อได้รับแล้วก็ไม่เอาไป กลับถวายคืนแก่พระเวสสันดร    โดยห้ามพระองค์ประทานนางแก่ผู้ใดอีก        องค์อินทร์ประสาทพร ก่อนกลับได้ประสาทพรให้พระเวสสันดร ๘ ประการ คือ
  ๑. ให้ทรงได้รับอภัยโทษ
  ๒. ให้ทรงช่วยคนถูกฆ่าได้
  ๓. ให้ไพร่ฟ้าได้พึ่งพา
  ๔. ให้มั่นคงในมเหสี ไม่ลุ่มหลงสตรีอื่น
  ๕. ให้ได้สืบสันติวงศ์
  ๖. ให้มีสิ่งของบริจาคทานมิสิ้น
  ๗. ให้มีอาหารทิพย์พอเพียงทุกรุ่งเช้า
  ๘. ให้ได้สำเร็จพระโพธิญาณ แล้วท้าวสหัสนัยก็เนรมิตรร่างเป็นพระอินทร์เหาะขึ้นฟ้าไปทันที

อานิสงส์
  ผู้ใดบูชากัณฑ์สักกบรรพ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศ ตลอดจนจตุรพิธพรทั้ง ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลฯ

 ข้อคิดประจำกัณฑ์
  การทำดีแม้ไม่มีคนเห็น ก็เป็นความดีอยู่วันยังค่ำ ดุจทองคำแม้จะอยู่ในตู้โชว์ หรือในกำปั่นก็เป็นทองคำอยู่นั่นเอง    เข้าลักษณะว่า ความ(ของ) ดีดีเด็ดเหมือนเพชรเหมือนทอง ถึงไร้เจ้าของก็เหมือนตัวยัง ถึงใส่ตู้อุด ถึงขุดหลุมฝัง ก็มีวันปลั่งอะหลั่งฉั่งชู    การทำความดีแม้ไม่มีคนเห็น แต่เทพยดาอารักษ์เบื้องบนท่านย่อมรู้

ภาพประกอบ
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ในศาลาพุทธานุภาพ วัดคีรีวงศ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ขอขอบคุณ
http://www.dhammathai.org/newspr/thesanachadok.php