English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ทอดผ้าป่ากองทุนรัตนภัตต์....

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

อาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. พระเทพปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง รองเจ้าคณะภาค 4 ประธานฝ่ายสงฆ์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอตากฟ้า หัวหน้าส่วนราชการ ข้ราชราชการ พ่อค้า คหบดีพี่น้องประชาชนชาวอำเภอตากฟ้า ร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพระราชทาน "กองทุนรัตนภัตต์" ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

ความเป็นมาของ "กองทุนรัตนภัตต์" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร การจัดการ ณ สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 1 และมีพระราชดำรัสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ในขณะนั้น พร้อมข้าราชการและประชาชน ได้ช่วยกันสนับสนุนในเรื่องถัตตาหารของพระภิกษุ สามเณร จำนวน 300 กว่ารูป โดยทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 10,000 บาท เพื่อถวายเป็นค่าภัตตาหาร ต่อมาวัดตากฟ้า ได้นำมาตั้งเป็นกองทุนภัตตาหาร พระภิกษุสามเณร วัดตากฟ้า และได้นำความกราบบังคมทูลให้ทรงทราบ และเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานชื่อกองทุนว่า "กองทุนรัตนภัตต์" มีความหมายว่า อาหารอันมีค่าดุจแก้ว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พระภิกษุสามเณรวัดตากฟ้า และชาวอำเภอตากฟ้า อย่างที่สุด ในพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพระราชทานในวันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานผ้าไตร สำหรับประกอบพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพระราชทาน ในครั้งนี้ด้วย

 


 

ถาม - ตอบ