English French German Italian Portuguese Russian Spanish

กิจกรรมงานบุญวัดถือน้ำ/วัดกบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ) ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอุษณี จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ประชาชน ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงษ์ ทรงปลูก  โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในคราวเสด็จมาประกอบพิธีตัดลูกนิมิต ณ วัดศรีสวรรค์สังฆาราม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2519 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงปลูกต้นพิกุล ไว้ ณ หน้าพระอุโบสถวัดศรีสวรรค์สังฆาราม อันเป็นมงคลอย่างยิ่งต่อสถานที่แห่งนี้ และจังหวัดนครสวรรค์

10.00 น. ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดกบ) อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นในพิธี ฝ่ายฆราวาส นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ กลุ่ม องค์กร  ร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครสวรรค์ โดยกองทุนดังกล่าวนี้ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กอายุแรกเกิดถึงหกปีบริบูรณ์ที่ บิดามารดา ผู้ปกครอง มีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กในชนบทได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ได้มีนโยบายในการจัดทอดผ้าป่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่องและได้นำเงินกองทุนฯไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ส่งผลให้เด็กด้อยโอกาสในชนบท ทั้ง 15 ได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับการทอดผ้าป่าในวันนี้ ได้เงินสมทบเข้ากองทุนฯ จำนวน 989,114 บาทโดยประมาณ

 


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 07 เมษายน 2017 เวลา 13:03)

 

ถาม - ตอบ