English French German Italian Portuguese Russian Spanish

กิจกรรม 5 ส

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหวัดนครสวรรค์  ส่วนราชการที่มีที่ตั้งอยู่ในอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันเปิดกิจกรรมทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ "Big Cleaning Day"  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของส่วนราชการ  เป็นสถานที่ที่ มีความสะอาด เกิดบรรยากาศที่น่าปฏิบัติงานทำให้ประชาชนผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และผู้ร่วมกิจกรรม ร่วมกันทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์และบริเวณใกล้เคียง การดูแลทำความสะอาดของแต่ละส่วนราชการภายในอาคารศาลากลาง การจัดเก็บเอกสารจัดเก็บสิ่งของให้มีความเป็นระเบียบ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยปลอดภัย การตัดแต่ง กิ่งไม้ต้นไม้บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัด และการ ให้แต่ละหน่วยงานคัดแยกขยะที่สามารถจำหน่ายได้นำไปรวมไว้หน้าห้องโถงศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์หลังเก่า เพื่อส่งมอบให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ นำไปจำหน่ายนำเงินเข้าสมทบทุนโครงการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครสวรรค์ โดยดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน

กิจกรรมดังกล่าวนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนราชการที่มีที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ เรือนจำกลางนครสวรรค์ ที่ได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในการร่วมทำความสะอาดในวันนี้

สำหรับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรคฺ ร่วมกิจกรรมกับจังหวัด ห้องทำงานอยู่ชั้น 5 ของศาลากลาง มีการจัดทำความสะอาดห้องทำงาน การดูแลห้องน้ำ ปิดสวิทไฟ ตามมาตรการประหยัดพลังงานด้วยอีกทางหนึ่ง ประหยัด สะอาด ปลอดภัย ถอดปลั๊กวันหยุด

 


 

ถาม - ตอบ