English French German Italian Portuguese Russian Spanish

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการถวายความรู้ในการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามโครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ของพระสังฆาธิการ โดยสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ณ ห้องประชุมวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง ซึ่งมีจุดประสงค์ในการให้พระสังฆาธิการ และฆราวาส ได้รับทราบและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินอันเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติ ร่วมกับทางราชการตามแนวทางที่ถูกต้อง

นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ มอบนางจรรยา รัตนเลขา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมฯ

 


 

ถาม - ตอบ