English French German Italian Portuguese Russian Spanish

นครสวรรค์ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้นายประสงค์ จักรคำ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเจ้าสำนักสำนักปฏิบัติธรรมจากทั่วประเทศ เพื่อการขับเคลื่อนงานด้านการเผยแผ่ให้เป็นรูปธรรม ทั้งมีการคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ในระดับประเทศ ซึ่งมีอายุในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี การดำเนินงานประชุมสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งเพิ่มใหม่ 10 แห่ง ดังนี้ (เดิมมี 6)

แห่งที่ 7 วัดพรหรมจริยาวาส ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ พระครูสิริพรหมทัต เป็นเจ้าสำนัก

แห่งที่ 8 วัดหนองกลับ ต.หนองกลับ อ.หนองบัว พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ เป็นเจ้าสำนัก

แห่งที่ 9 วัดดอนโม่ ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว พระปลัดจตุรงค์ จิตฺตปญฺโญ เจ้าสำนัก

แห่งที่ 10 วัดเทพสวรรค์สีมาราม ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ พระครูนิทานภัทรกิจ เจ้าสำนัก

แห่งที่ 11 วัดสองพี่น้อง ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย พระอธิการจำเนียร สจฺจญาโณ เจ้าสำนัก

แห่งที่ 12 วัดโคกขาม ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า พระครูนิทัศน์ธรรมโสภิต เจ้าสำนัก

แห่งที่ 13 วัดไผ่นาเริง ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า พระใบฎีกา อำนวย อตฺตทนฺโต เจ้าสำนัก

แห่งที่ 14 วัดพระพุทธบาท ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี พระอธิการประเวศน์ ฐานวีโร เจ้าสำนัก

แห่งที่ 15 วัดโคกมะขวิด ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี พระอธิการธนสิน ธนวํโส เจ้าสำนัก

แห่งที่ 16 วัดเก้าเลี้ยว ต.เก้าเล้ยว อ.เก้าเลี้ยว พระครนิมิตธรรมสาร เจ้าสำนัก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ครบ 16 แห่ง เดิม 6 แห่ง เข้าร่วมประชุมฯดังนี้

1.พระครูนิวุตถ์คีรี พิทักษ์ วัดคีรีวงศ์ อ.เมืองนครสวรรค์

2.พระครูนิวิฐกิตติวรรณ  วัดหนองดุก อ.ตาคลี

3.พระครูนิทัศนสารโกวิท วัดสระโบสถ์ อ.ท่าตะโก

4.พระนิโรธิรักขิต วัดท่าพระเจริญพรต อ.เมืองนครสวรรค์

5.พระนิพนธ์ ญาณจิตฺโต วัดเขาแก้ว พยุหะคีรี

6.พระครูนิคม ภัทรกิจ วัดศรีกัลยานิคม อ.แม่วงก์

ในการประชุมทั้ง 2 วัน มีศูนย์ปฏิบัติธรรมจากทั่วประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานประพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ  เข้าร่วมประชุม ประมาณ 800 รูป/คน เนื้อหาคือการรวมพลังที่จะร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อการพิทักษ์ คุ้มครองพระพุทธศาสนาให้คู่กับประเทศไทยตลอดไป มีการเลือกตั้งคณะกรรมการระดับประเทศ 1 ในนั้นคือ พระนิโรธิรักขิต วัดท่าพระเจริญพรต อ.เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการคัดเลือกเป็นรองประธานฯ ต้องยอมรับว่า งานเผยแผ่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพราะศาสนาจะคงอยู่ได้ต้อง

1.มีผู้ปฏิบัติตามคำสอน

2.มีการสืบทอด คือ มีผู้เรียนและสั่งสอนสืบทอด

3.มีการเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

วันเฉลิม ข่าว/ภาพ

 


แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 01 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:31)

 

ถาม - ตอบ