English French German Italian Portuguese Russian Spanish

รองเจ้าคณะภาค 4 ลงพื้นที่นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560  พระเทพมุนี วัดปากน้ำ รจภ.4 พระราชรัตนเวที รจจ.นว.นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผอ.พศจ.นว.และคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะภาค 4 ออกเยี่ยมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล  (อปต.)วัดวังข่อย  /วัดประชาสามัคคี/วัดตะเคียนทอง และหน่วย อปต.ในเขต อ.ไพศาลี อ.ตาคลี (วัดลาดทิพยรส วัดจันเสน)อ.โกรกพระ (วัดบางมะฝ่อ วัดโกรกพระใต้ วัดเนินหญ้าคา วัดหนองพรหมหน่อ วัดทองคำอิง วัดศาลาแดง วัดนากลาง) อ.บรรพตพิสัย (วัดวิมลประชาราษฎร์ วัดประสาทวิถี วัดนาหุบ วัดท่างิ้ว วัดเจริญผล)  เพื่อให้กำลังใจผู้ทำงานฯ ส่งเสริม สร้างให้เกิดการพัฒนา 8 ด้าน

1.ด้านศึกษาสงเคราะห์

2.ด้านการสาธารณสงเคราะห์

3.ด้านกตัญญูกตเวที

4.ด้านสามัคคีธรรม

5. ด้านสุขภาพอนามัย

6.ด้านสัมมาอาชีพ

7.ด้านสันติสุข

8.ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม

หากพื้นที่ฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายบ้านเมืองร่วมกันดำเนินงานเชื่อว่าจะทำให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างถาวรตลอดไป นำมาซึ่งความสุขของประชาชนในชาติ

ศิริพงษ์ ข่าว/ภาพ

 


แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 03 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:10)

 

ถาม - ตอบ