English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ประชุมสัมมนาครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม ของจังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้เพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการบริหารและการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2560 มาตรา 54 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ....การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ...สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จำนวน 8 โรง มีครู ผู้บริหารโรงเรียน ร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 70 คน วิทยากรบรรยายประกอบด้วย พระราชปริยัติวิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดตากฟ้า ในหัวข้อ รวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันพัฒนาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ จังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้จัดเวทีเสวนา ประกอบด้วย พระครูสุธีโพธาภิรักษ์ จากวัดโพธาราม พระครูนิปุณวรานุกิจ วัดส้มเสี้ยว พระมหาชัยวัฒน์ จตฺตมโล วัดไทรเหนือ พระปลัดกมล จนฺทวํโส วัดคีรีวงษ์ พระปลัดปุญวิทย์ ปุญฺญกาโม วัดวาปีรัตนาราม ดร.สุขเกษม หมวกแก้ว วัดหนองปลิง นายบรรจง ฉำบุญ วัดตากฟ้า และนางเกวรินทร บุดดา วัดท่าพระเจริญพรต การนำเสนอโดยย่อ

1.พระครูโพธาภิรักษ์ วัดโพธาราม เข้ามาบริหารปี 2542  โรงเรียนเปิดสอน ม.ต้นถึง ม.ปลายเปิดสอนตามหลักสูตรเพื่อรักษาฐานของนักเรียนเรียนบาลี ปี 2528 ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร

2.พระครูนิปุณวรานุกิจ วัดส้มเสี้ยว บริหารงานมา 10 กว่าปี รับเงินเดือน 3,000 บาท อยู่ได้เพราะใจรัก สอนให้รักกัน ช่วยเหลือส่งต่อรุ่นต่อรุ่น หากจะช่วยเสนอ คือ

1.ผู้บริหาร/ครูพระ

2.ครูฆราวาส

3.พระมหาชัยวัฒน์ จตฺตมโล วัดไทรเหนือ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปลี่ยนผู้จัดการมา 3 ท่าน ปัจจุบันคนที่ 4 ในอดีตมีปัญหา แต่แก้วิกฤตมาได้ด้วยดีโรงเรียนมีกองทุนเลี้ยงชีพ

4.พระปลัดกมล จนฺทวํโส วัดคีรีวงษ์ มีการเปลี่ยนผู้บริหาร 3 ปี ครั้ง สอน ม.ต้นถึง ม.ปลาย มีมูลนิธิเซทฟาวเดชั่น ให้การสนับสนุนในการเรียนการสอนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ให้การสนับสนุนปีที่ 12 มีการบริหารงานชัดเจน เน้นทำงานด้วยใจ สบายใจ เป็นทีม

5.พระปลัดปุญวิทย์ ปุญฺญกาโม วัดวาปีรัตนาราม ทำงานด้วยใจ โรงเรียนอยู่กันดารใกล้ทางรถไฟ มีมลภาวะด้านกลิ่นรบกวน เพิ่งเข้ามาบริหาร 1 ปี มีความตั้งใจจะทำให้ดีที่สุด

6.ดร.สุขเกษม หมวกแก้ว วัดหนองปลิง จุดเด่นโรงเรียนมีการบริหารดูแลยอดเยี่ยม พระเณร มีอาหารพอเพียงครู เป็นแม่ครัว หลวงพ่อเป็น เจ้าคณะอำเภอโกรกพระ จึงมีการจัดระบบบริหารได้ดี บุคลากรมีความรู้ นักเรียนสอบนักธรรมได้ 100%

7.อาจารย์บรรจง ฉำบุญ จากวัดตากฟ้า เป็นครูผู้สอน วันนี้มาแทน โรงเรียนมีปัญหาด้านภาษา นักเรียนมาจากทั่วทุกภาคของประเทศ จัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ผู้บริหารมีระบบการจัดการดี

8.อาจารย์เกวรินทร บุดดา จากวัดท่าพระเจริญพรต ปัญหาเหมือน 7 โรงเรียน เด็กน้อย ปัญหาครูผู้สอนใช้ศิษย์เก่ามาช่วย โรงเรียนมีผลงานการแข่งขันทักษะได้รับรางวัลระดับชาติ

บทสรุปความต้องการของโรงเรียน

1.โครงสร้างหลักสูตรให้จัดแนวเดียวกันทั้งจังหวัด

2.อาคารเรียน สื่อวัสดุอุปกรณ์ ยังไม่เพียงพอ ขอรับการสนับสนุน

3.เงินสมทบเงินเดือนครู เพื่อสวัสดิการที่มั่นคง

4.การพัฒนาครูบุคลากร ให้มีการอบรมและศึกษาดูงาน

5.การเร่งรัดให้มีพระราชบัญญัติการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เพื่อให้มีกฎหมายรองรับถูกต้อง

6.การจัดตั้งกองทุนและเงินจากรัฐสนับสนุนการศึกษา ตามมาตรา 54 แห่งรัฐธรรมนูญ ปี 2560

การประชุมสัมมนาฯ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาของเยาวชน คนนครสวรรค์ ที่จะเป็นพลเมืองดี พัฒนาชาติ ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนสืบไป

มาโนช ข่าว/สุขจิต ภาพ

 


 

ถาม - ตอบ