English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สัปดาห์วิสาขบูชาเริ่มแล้วที่นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอภิสรรค์   สง่าศรี  รอง  ผวจ.นครสวรรค์. เป็นประธานพิธีเปิดและมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ "รัตนอุบาสก-อุบาสิกา"    ณ   วัดวรนาถบรรพต  อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ และมอบต้นไม้ให้วัดปลูกสร้างความร่มเย็นให้แผ่นดิน สำหรับรายนามผู้รับโล่ฯ ดังนี้

1.นางไพลิน พรปิยะรัศมี

2.นางซ่อนกลิ่น นครจันทร์

3.นางสมหมาย เล็กประเสริฐ

4.ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน

5.นายสำราญ คมคาย

6.นางเทียมใจ ชื่นชาติ

7.นายล้วน อินทร์แดน

8.นางสุรินทร์ ใยอินทร์

9.นายจรุณ คำพาลักษณ์

10.นางสมวงศ์ เล็กสิงห์โต

11.นายอยู่ ด้วงหอม

12.นายกรี สังข์ทอง

13.นายวีกิจ วงศ์สหกิจ

14.นางเจียรนัย พุ่มพฤกษ์

15.นายสันติพงษ์ พำนัก

16.นางบุญช่วย เจียมสัน

17.นายมี ชังเกษม

18.นางประทุม รุ่งรดี

19.นายถนอม แย้มนิล

20.นางสมหมาย โพธิ์พันธ์

21.นายวันลภ จันโอภา

22.นางทองใบ แย้มฉาย

23.นายถวิล จันแรง

24.นางบุญชวน นาคดี

25.นายลำดวน เมาะราศรี

26.นางบุญปลูก จันทร์จักร์

27.นายเอกวิทย์ มีเพียร

28.นางนฤนาท โตสวัสดิ์

29.นายสุรัตน์ ชัยมงคลศักดิ์

30.นางสมควร เครือเนาวรัตน์

31.นางอนุสรณ์ ไกรวิทยานุกูล

32.นายสนาม ว่องถิ่นเถื่อน

33.นางสาว กล้าถิ่นภู

34.นายลอง แก้วสารภู

35.นางสมเด็จ สายธนู

ขอจงมีความสุข สวัสดิ์ เจริญเทอญ ให้ไว้ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560

มาโนช ข่าว/ศิริพงษ์ ภาพ

 


 

ถาม - ตอบ