English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๑ วัดคีรีวงศ์

สำนักปฎิบัติธรรม
สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ ๑
 
ชื่อสำนัก   สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์  แห่งที่ ๑ 
สังกัด  มหานิกาย
ตั้งอยู่ที่  วัดคีรีวงศ์  ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  รหัสไปรษณีย์  ๖๐๐๐๐
โทร ๐๕๖ ๒๒๒๐๐๙, ๐๕๖ ๒๒๖๑๙๙  โทรสาร  ๐๕๖ ๓๑๒๑๗๕  www.kiriwong.net
นามเจ้าสำนัก    พระราชพรหมาจารย์    
ตำแหน่ง   เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์  รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
ได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัด ที่ ๑๙/๒๕๔๔  เมื่อวันที่  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๔

 

หมวดที่ 1
สภาพทั่วไป

             วัดคีรีวงศ์ เดิมเป็นวัดร้างกลางป่าเขา มีพระธุดงค์แสวงบุญมาพบเมื่อปี ๒๕๐๔ ปัจจุบันเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนาเป็นประจำ ภายในบริเวณวัดประกอบด้วย พระอุโบสถ สมเด็จพระพุทธโคดมจำลอง ศาลาพุทธานุภาพ วิหารหลวงพ่อโต และพระจุฬามณีเจดีย์ ซึ่งสร้างในสมัยศตวรรษที่ ๑๙ ปลายกรุงสุโขทัยประมาณ ๖๐๐ ปีมาแล้ว โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโก) วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ เป็นผู้ตั้งชื่อให้ และแนะนำให้สร้างพระจุฬามหาเจดีย์ไว้บนยอดเขา ภายในองค์พระเจดีย์ชั้น ๔ มีพระพุทธรูปจำลองที่สำคัญของประเทศไทยไว้ให้สักการะบูชา ๔ องค์ คือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) พระพุทธชินราชจำลอง พระพุทธโสธรจำลอง และพระพุทธรูปหล่อพ่อวัดไร่ขิง และภายในโดมเจดีย์ ได้วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพระพุทธประวัติไว้ให้ชมด้วย

การคมนาคม

              การเดินทางไปวัดคีรีวงศ์ สะดวก สบายหาง่าย เพราะอยู่ในตัวเมือง หากเดินทางจากทิศใต้  เข้าถนนสายเอเซีย เมื่อข้ามสะพานเดชาติวงศ์ จะมองเห็นพระจุฬามณีเจดีย์ บนยอดเขาดาวดึงส์ และมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ อยู่หน้าวัดและบนเขา  เมื่อถึง ๔ แยก จะไปทางพิษณุโลก  เลี้ยวขวาเข้าถนนมาตุลี ประมาณ ๕๐๐ เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าวัดคีรีวงศ์  หากเดินทางจากทิศเหนือ ถนนสายเอเซีย จากจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายเข้าถนนมาตุลี ประมาณ ๘๐๐ เมตร  เลี้ยวซ้ายเข้าวัดคีรีวงศ์ หากมาจากจังหวัดพิษณุโลก ตามเส้นทางนครสวรรค์ - พิษณุโลก ก่อนจะถึงตัวเมืองนครสวรรค์ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร จะมองเห็นพระจุฬามณีเจดีย์ และพระพุทธรูปใหญ่ บนเขาดาวดึงส์ เมื่อเข้าตัวเมือง ถึง ๔ แยก แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนมาตุลี ประมาณ ๕๐๐ เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าวัดคีรีวงศ์


สถานที่ปฏิบัติธรรม

๑. ศาลาพุทธานุภาพ   รองรับผู้ปฏิบัติธรรม  ๕๐๐  คน
๒. วิหารหลวงพ่อโต   รองรับผู้ปฏิบัติธรรม  ๑๐๐  คน
๓. ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา  รองรับผู้ปฎิบัติธรรม  ๑๐๐  คน
๔. สวนปฏิบัติธรรมลานบุญ   รองรับผู้ปฏิบัติธรรม  ๕๐๐  คน
๕. สวนปฏิบัติธรรมโพธิญาณ   รองรับผู้ปฏิบัติธรรม  ๕๐๐  คน
๖. อุทยานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ    รองรับผู้ปฏิบัติธรรม  ๕๐๐  คน


สถานที่พัก

 ห้องเมตตา     รับผู้เข้าพักได้  ๘๐  คน
 ห้องกรุณา    รับผู้เข้าพักได้  ๕๐  คน
 ศาลาเอนกประสงค์   รับผู้เข้าพักได้  ๕๐  คน
 ห้องพักโรงเรียน ชั้น ๑   รับผู้เข้าพักได้  ๙๐  คน
 กุฏิกรรมฐาน  ๓๐ หลัง   รับผู้เข้าพักได้  ๖๐  คน
 ห้องสมุดพุทธชินวงศ์  รับผู้เข้าพักได้  ๕๐  คน


สถานที่จัดเลี้ยงอาหาร

๑. ศาลาบำเพ็ญบุญ   รองรับผู้ปฏิบัติธรรม ๕๐๐  คน


หมวดที่ 2

                           
วิทยากรประจำสำนักปฏิบัติธรรม
๑. พระราชพรหมาจารย์  เจ้าสำนักปฎิบัติธรรม
๒. พระครูนิยมกิจจานุกิจ พระวิปัสสนาจารย์ น.ธ.เอก โทร 089 8591511
๔. พระครูสังฆรักษ์สมหวัง  ปิยธมฺโม    พระวิปัสสนาจารย์
๕. พระครูใบฎีกาสุธัน อิสฺสโร   โทร 086 6201356
๖. พระใบฎีกาธนาชัย  ตนฺติปาโล    โทร 083 6275333  

 


พระราชพรหมาจารย์ วิ.
เจ้าสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๑
 
                  
              พระครูนิยมกิจจานุกิจ              พระครูสังฆรักษ์สมหวัง             พระครูใบฎีกาสุธัน อิสฺสโร

 


หมวดที่ 3

กลุ่มเป้าหมาย
๑. พระภิกษุ - สามเณร
    ๑.๑ พระสังฆาธิการ
    ๑.๒ พระภิกษุนวกะ
๒. บุคคลทั่วไป
    ๒.๑ ข้าราชการ
    ๒.๒ นักเรียน นักศึกษา
    ๒.๓ ประชาชนทั่วไป

กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี
๒๔ – ๓๐ มีนาคม  ของทุกปี
๒๐ – ๒๔ สิงหาคม ของทุกปี
๒ – ๖ ธันวาคม  ของทุกปี

        การบวชศีลจารินี  คือการบวชด้วยการ นุ่งขาว  ใส่ขาว ไม่โกนผม  รักษาศีล ๘ รับประทานอาหารมังสะวิรัต เพื่ออบรมธรรมะและเจริญภาวนา จากพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณธรรม

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
  ๑. เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้บำเพ็ญเนกขัมมบารมี คือ การออกบวชเพื่ออบรมธรรมะเจริญภาวนา
  ๒. เพื่อให้สตรีได้มีโอกาสฝึกอบรมจิตใจ ให้มีความสงบสุข
  ๓. เพื่อให้สตรีได้เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จักได้นำไปปฎิบัติและอบรมลูกหลาน หรือเผยแผ่แก่ผู้อื่นต่อไป
  ๔. เพื่อให้สตรีที่ได้อบรมธรรมะแล้ว เป็นกำลังช่วยกันส่งเสริมทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงตลอดไป
  ๕. เพื่อให้เกิดสติปัญญา มีความคิดเห็นที่ถูกต้อง ให้เกิดความรักความสามัคคีอันจะเป็นกำลัง  ช่วยกัน รักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้ดำรงค์ อยู่ชั่วกาลนาน

*********************************************

ระเบียบสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์
วัดคีรีวงศ์ ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดนครสวรรค์
--------------------------

          เนื่องด้วยการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมครั้งนี้ เป็นโครงการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดวัดคีรีวงศ์ เพื่อให้การฝึกอบรมบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และเป็นผลดีแก่ผู้ปฏิบัติ จึงขอวางระเบียบในการฝึกอบรมดังนี้.
         1. ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พึงมีศรัทธาและความเพียรให้มั่นคง แน่วแน่
         2. ขอให้อยู่แบบผู้ปฏิบัติธรรม สันโดษ เรียบง่าย รู้จักประมาณในการบริโภค นอนพอประมาณ  ทำความเพียรให้มาก
         3. ขอให้สำรวมกาย วาจา ใจ และสำรวมอินทรีย์ ๖ ทุกอิริยบถ ไม่พูดคุยสังสรรค์กับผู้ปฏิบัติด้วยกันหรือคนภายนอก
         4. ขอให้รักษาความสะอาด ที่พัก ของใช้ส่วนตัวหรือของวัด และห้องสุขา  เป็นต้น
         5. ขอให้แต่งตัวให้เรียบร้อยในขณะปฏิบัติกรรมฐาน เว้นแต่เวลาพักผ่อนหลับนอน
         6. ห้ามสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดทุกชนิด
         7. ห้ามจับกลุ่มคุยกันหรือพูดเสียงดัง
         8. ห้ามอ่านหนังสือพิมพ์หรือฟังวิทยุ
         9. ห้ามออกนอกวัด หากจำเป็นจะซี้อสิ่งของหรือยาให้บอกเจ้าหน้าที่ บริการซื้อให้
       10.  ขอให้เข้าห้องประชุม ไปปฏิบัติธรรมหรือไปรับประทานอาหารตามกำหนดเวลาในตารางอบรม
       11. ขอให้เคารพ เชื่อฟัง  พระอาจารย์ผู้ควมคุมการปฏิบัติธรรมทำตัวเหมือนกับนักเรียนที่ดี
       12. ขณะสอบอารมณ์ ขอให้เล่าอารมณ์ตามความเป็นจริงทั้งที่ดีและไม่ดี ให้พระอาจารย์ฟัง เพื่อที่พระอาจารย์ จะได้แก้อารมณ์ได้ถูกต้อง
       ขอให้ท่านปฏิบัติตามระเบียบนี้ อย่างเคร่งครัดด้วย ขออนุโมทนา และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และตั้งใจปฏิบัติด้วยศรัทธา และจริงใจ ขออวยพรให้ท่านประสบผลสำเร็จโดยทั่วกัน

        ประกาศ  ณ  วันที่ 2 สิงหาคม 2552


(พระราชพรหมาจารย์)
เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์
รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์

 

คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่
Directory slide13 gallery 3.2 MB

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2011 เวลา 08:24)

 

ถาม - ตอบ