English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ 4 วัดท่าพระเจริญพรต

สำนักปฎิบัติธรรม

วัดท่าพระเจริญพรต ต.บ้านแก่ง  อ.เมือง โทร ๐ ๕๖๒๐ ๗๒๑๐
เจ้าสำนัก พระครูนิวาสธรรมสุนทร  เจ้าคณะอำเภอชุมตาบง

วัดท่าพระเจริญพรต ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่พิกัด 47 PTT 162462 (แผนที่ทหารระหว่างที่ 5040 แผ่นที่ 4 ลำดับชุด L 7017 พิมพ์ครั้งที่ 1 RT SD มาตราส่วน 1: 50,000) ริมแม่น้ำปิงทางฝั่งตะวันออก ภายในวัดมีปูชนียสถานประกอบด้วยอุโบสถมีบานแกะสลักสวยงามมณฑปโบราณ 3 หลังจัตุรมุขเป็นศิลปะร่วมสมัย และมีเสนาสนะประกอบด้วยศาลาการเปรียญหลังเก่าสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2476 ศาลาการเปรียญหลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หอสวดมนต์เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 3 มุข สร้างเมื่อ พ.ศ. 2503 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น อาคารสำนักงานมูลนิธิวัดท่าพระเจริญพรตอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน สำนักงานศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กุฏิสงฆ์ 17 หลัง ส่วนมากเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิกัมมัฎฐาน 20 หลัง

 

 

ถาม - ตอบ