English French German Italian Portuguese Russian Spanish

มอบจักรยาน โรงเรียนรักษาศีล 5 ให้โรงเรียนในถิ่นกันดาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่  31 กรกฏาคม 2560 วันพระขึ้น 8 ค่ำเดือน 9 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมแสงเทียน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสสรรค์   พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7  ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  ประธานฝ่ายสงฆ์  เป็นประธานพิธีมอบจักรยาน  เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “ หมู่บ้านรักษาศีล 5 “  ของจังหวัดนครสวรรค์   โดยมีพระเทพปริยัติเมธีเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์  พระเทพปัญญาภรณ์  รองเจ้าคณะ ภาค 4 เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระมหาศาสนมุนี (หลวงพี่แป๊ะ)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ  วัดอรุณราชวราราม  พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม นางจุไรรัตน์ มีศิริ คณะกรรมการประเมินศีลห้าระดับประเทศ และคณะสงฆ์นครสวรรค์ให้การต้อนรับ นายธนาคม  จงจิระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์  นิ่มพันธุ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ พลเรือน พร้อมคณะผู้อำนวยการโรงเรียน  และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบจักรยาน   ซึ่ง โครงการ “ หมู่บ้านรักษาศีล 5 “   จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันขับเคลื่อน ระยะที่ 3 มีผลงานเชิงปริมาณและคุณภาพ ติด 1 ใน 10 ระดับประเทศ ในส่วนของสถานศึกษา จังหวัดนครสวรรค์  โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์  ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนรักษาศีล  5  ต้นแบบ จำนวน  3  แห่ง   คือ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์  อำเภอแม่เปิน  - โรงเรียนคลลองสาลี  อำเภอลาดยาว  -  โรงเรียนบ้านชุมม่วง อำเภอชุมตาบง เข้ารับมอบจักรยาน  รวม  60 คัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำวัน ในการเดินทางมาโรงเรียน ฝึกความกตัญญู  และยังเป็นการฝึกให้เด็กนักเรียนได้รู้จักรับผิดชอบตัวเองอีกด้วย ในการนี้หลวงพี่น้ำฝน ยินดีให้การสนับสนุนเพิ่มอีก จำนวน 100 คัน

ศิริพงษ์ ข่าว/ภาพ

 


 

ถาม - ตอบ