English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พระพรหมเสนาบดี ลงพื้นที่ ประเมินศีล 5 นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ตรงกับขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 เวลา 13.00 น. ณ วัดมหาโพธิใต้ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทุกอำเภอ พี่น้องประชาชนชาวตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว ร่วม ต้อนรับ พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค  7 ประธานคณะกรรมการตรวจติดตามฯ พระเถรานุเถระ และคณะกรรมการออกตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ระยะที่ 3 ซึ่งได้มาลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมมอบโล่รางวัลและงบประมาณสนับสนุนหมู่บ้าน หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานตาม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปี 2560 ในการนี้ ได้รับการต้อนรับจากนายอำเภอเก้าเลี้ยว ผู้นำชุมชน เป็นอย่างดียิ่ง นับเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีความพร้อมในการพัฒนาในทุกมิติ อย่างไรก็ตามทางผู้นำชุมชนน้อมรับคำแนะนำของคณะกรรมการ เพื่อการพัฒนาก้าวไกลไปอีกระดับหนึ่ง

ศิริพงษ์ ข่าว/สุขจิต ภาพ

 


 

ถาม - ตอบ