English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ผู้ว่าฯพบหน้าเสาธงโรงเรียนวัดหนองตางู

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 เวลา 08.00 น.

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการประจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนนายอำเภอบรรพตพิสัย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบรรพตพิสัย ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นภายในเขตอำเภอบรรพตพิสัย ร่วมพบปะเยี่ยมเยียนพูดคุยกับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย ตามโครงการ"ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พบนักเรียนหน้าเสาธง" (พบผู้ว่าหน้าเสาธง) โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างทัศนคติและแนวทางการดำเนินชีวิต การศึกษาเล่าเรียน ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม และเสริมสร้างเกราะป้องกันตนเองด้วยการยึดถือ ปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระบรมราโชวาท รวมถึงค่านิยมหลัก 12 ประการ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เป็นแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนให้มีภูมิคุ้มกันตนเอง ครอบครัว จากปัญหาทางสังคมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงความมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ไม่เป็นปัญหาแก่สังคม และมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป

โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอน อนุบาลถึง ม.3 มีนักเรียน 506 คน ครู 25 คน นักเรียนมีความตั้งใจในการตอบคำถามท่านผู้ว่าฯ กล้าคิด กล้าแสดงออก กิจกรรมหน้าเสาธงจัดให้มีการใช้ภาษาอาเซียน ภาษาถิ่น ด้วยถ้อยคำสั้นๆ จัดให้นักเรียนเคารพซึ่งกันและกัน ธรรมะสวัสดี นับเป็นการวางรากฐานให้เยาวชนมีคุณธรรมเป็นคนดีของสังคมในอนาคต

ศิริพงษ์ ข่าว /สุขจิต ภาพ

 


 

ถาม - ตอบ