English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พุทธฯ นครสวรรค์....ร่วมประชุมกับท้องถิ่นจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560 ตรงกับขึ้น11ค่ำเดือน9 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท  นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  พร้อมด้วยนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายมานิต อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัด นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผอ.พศจ.นว. และผู้ทรงคุณวุฒิใน กทจ. และก.อบต. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องทับทิมทอง โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์ ผู้เข้าประชุมจากองค์การบริหารส่วนตำบลภายในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 345 คนโดยมีนางสาว

ชุติพร เสชัง ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานการประชุมครั้งนี้เพื่อการขับเคลื่อนงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ ประธานฯได้ให้โอวาทยึดแนวทางของ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความมีวินัย สุจริตและจิตอาสา

เศรษฐกิจพอเพียง ให้ยึด 3 ห่วง 2 เงื่อนไข พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ภายใต้ความรู้ คู่คุณธรรม ความมีวินัย ต้องรักษาอย่างจริงจัง เข้มข้นในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย ความสุจริตต้องกระทำต่อตนเองและผู้อื่น สำหรับจิตอาสา เป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำเสนอ3 เรื่อง ผ่านไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่น

1.การขับเคลื่อนงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 ขอบคุณในความร่วมมือที่ผ่านมาสำเร็จด้วยดี

2.การขับเคลื่อนงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ซึ่งต้องอาศัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการขับเคลื่อน

3.ฝากดูแลวัดในพื้นที่ให้รักษาความสามัคคีไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน บ้านเมืองต้องการความสงบเรียบร้อย

ศิริพงษ์ ข่าว/เดชภินันท์ ภาพ

 


 

ถาม - ตอบ