English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ตรวจโครงการ ส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน(วัด) วันที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 17  สิงหาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ร่วมกันตรวจประเมินเพื่อมอบคำรับรองให้กับวัดที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน(วัด) ประจำปี พ.ศ. 2560 จังหวัดนครสวรรค์  จำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดศรีสว่างอารมณ์ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน  วัดหนองจิกทรายมูล  ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง วัดวังซ่าน ตำบลวังซ่าน  อำเภอแม่วงก์ วัดหนองกระดูกเหนือ  ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว และวัดจิกลาด ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพต โดยใช้เกณฑ์. 5 ด้านได้แก่ ความสะอาดความเป็นระเบียบ พื้นที่สีเขียว การจัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 


 

ถาม - ตอบ