English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ผู้ว่าฯพบหน้าเสาธงโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 เวลา 08.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นภายในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ ร่วมพบปะเยี่ยมเยียนพูดคุยกับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา อำเภอเมืองฯตามโครงการ"ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พบนักเรียนหน้าเสาธง" (พบผู้ว่าหน้าเสาธง) โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างทัศนคติและแนวทางการดำเนินชีวิต การศึกษาเล่าเรียน ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม และเสริมสร้างเกราะป้องกันตนเองด้วยการยึดถือ ปฎิบัตตนตามหลักศีล 5 ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระบรมราโชวาท รวมถึงค่านิยมหลัก 12 ประการ คำปฎิญาณและกฎของลูกเสือ เป็นแนวทางปฎิบัติแก่นักเรียนให้มีภูมิคุ้มกันตนเอง ครอบครัว จากปัญหาทางสังคมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงความมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ไม่เป็นปัญหาแก่สังคม และมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป

โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนมัธยม เปิดสอน ม.1ถึง ม.6 มีนักเรียน 320 คน ครู 20คน นักเรียนมีความตั้งใจในการตอบคำถามท่านผู้ว่าฯ กล้าคิด กล้าแสดงออก กิจกรรมหน้าเสาธง สามารถตอบคำถามผู้ว่าฯ 100 ปี ธงชาติไทยตรงกับวันที่เท่าไร คำตอบคือ 28 กันยายน 2560 นักเรียนตอบได้ นี่คือความกล้าและองค์ความรู้ที่นักเรียนหมั่นศึกษา ค้นคว้า นับเป็นการวางรากฐานให้เยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรมเป็นคนดีของสังคมในอนาคต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย สุจริตและจิตอาสา

ศิริพงษ์ ข่าว /สุขจิต ภาพ

 

 

ถาม - ตอบ