English French German Italian Portuguese Russian Spanish

นครสวรรค์ ข้บเคลื่อนแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ เพื่อส่งเสริมสันติสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นายวันเฉลิม ฮกชุน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2559 ร่วมกับผู้นำศาสนาอื่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์การขอรับงบประมาณจาก อปท.และการขอลดหย่อนภาษีสำหรับผู้อุปถัมภ์ในทุกศาสนา  โดยมี นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งท่านได้มอบนโยบายให้ผู้นำศาสนา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศาสนิกชน การส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันได้ทุกศาสนา เพราะแต่ละศาสนาต่างมีหลักปฏิบัติส่งเสริมให้เป็นคนดี อันจะส่งผลให้สังคมไทยสงบสุข มีความรัก ความสามัคคี ยั่งยืนตลอดไป...

วันเฉลิม ข่าว/ภาพ

 


 

ถาม - ตอบ