English French German Italian Portuguese Russian Spanish

คณะสงฆ์นครสวรรค์ประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 25ื60 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 11ปีระกา เวลา 09.00 น.พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ประธานเปิดการประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาเขตนครสวรรค์ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย พระสังฆาธิการ ระดับจังหวัดถึงระดับเจ้าคณะตำบลและพระเลขา รวม 315 รูปคณะสงฆ์โดย

พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดกล่าวรายงาน วิทยากร ประกอบด้วยพระเทพมุนี รองเจ้าคณะภาค 4 ว่าด้วยเรื่องงานเผยแผ่ พระเทพปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 4 ว่าด้วยเรื่องการศึกษา นายพีระพงษ์ ศิริบูรณ์ การเผยแผ่พุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน ดร.สุพรต บุญอ่อน วิทยากรกำกับเวทีตลอดวัน

วัตถุประสงค์ให้ความรู้ ขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์ภายใต้กรอบกฎหมายการปฏิบัติตามกรอบกฎหมาย ธรรมวินัย การให้นโยบายการทำงานของเจ้าคณะปกครองระดับหน ระดับภาค ระดับจังหวัด พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค 4 ร่วมประชุม ได้รับ ความสนใจจากคณะสงฆ์นครสวรรค์เป็นอย่างดี

อนึ่งในช่วงก่อนการประชุม พระเทพมุนี พระเทพปัญญาภรณ์ พระเทพปริยัติเมธี นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พลตรีบุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.31 นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ถวายสักการะ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และมีพิธีมอบตราตั้งให้พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ แทนพระราชวิสุทธิเมธี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเนื่องจากอายุครบ 80 พรรษา ในการนี้ในตอนเย็น 17.30 น.วัดนครสวรรค์ ได้จัดพิธีฉลองตราตั้งให้พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ จัดโดยพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ มีพระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค 4 เป็นประธาน นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่านตราตั้ง จัดตามโบราณประเพณี มีประชาชนร่วมงานจำนวนมาก

มาโนช ข่าว/สุขจิต ภาพ

 


 

ถาม - ตอบ