English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ประชุมสัญจรคณะสงฆ์ อ.พยุหะคีรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันทึ่26 กันยายน.2560 เวลา13.30น.ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย ร่วมประชุมสัญจร งานด้านการสาธารณูปการ คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรร์โดยมี พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเขาแก้ววิทยา อ.พยุหะคีรี

การประชุมเช่นนี้ มีการสัญจรไปทุกอำเภอ พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ดูแลงานด้านนี้ ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ นำโดยนายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเข้าร่วมประชุมทุกแห่ง

วิทยากรรับเชิญจากที่ดินจังหวัด นายไพโรจน์ เจิ้นสว่าง อธิบายได้ชัดเจนเรื่องที่ดินวัด วิทยากรจากสาธารณสุขอธิบายชัดห้ามพระขายยาประกอบโรคศิลป์ ดร.สุพรต บุญอ่อน พระสงฆ์ต้องรู้ไทยแลนด์ 4.0

นับเป็นการประชุมขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์จังหวัดเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป

ศิริพงษ์ ข่าว เดขภินันท์ /ภาพ

 


 

ถาม - ตอบ