English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ขับเคลื่อนการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จึงจัดให้มีประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ หอประชุมอาคารเรียนชั้น 2 วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีครู และผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เข้าร่วมประชุม 50 รูป/คน พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธาน เปิดและกล่าวให้โอวาท การประชุมครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรับฟังนโยบายใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้เรื่องไทยแลนด์ 4.0 สำหรับวิทยากรบรรยายถวายความรู้ประกอบด้วย ดร.สุพรต บุญอ่อน จาก มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมรับฟังข้อคิดเห็นของครู ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้เยาวชนเป็นคนดีของชาติ มีความรู้คู่คุณธรรม

ศิริพงษ์ ข่าว/สุขจิต ภาพ

 


แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม 2017 เวลา 10:04)

 

ถาม - ตอบ