English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะ เสด็จพระราชดำเนินนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามกำหนดการ วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำ เดือนอ้าย เวลา 15.15 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 4 ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ราชองครักษ์เวรประจำพระองค์ CAT 904 กราบบังคมทูนถวายรายงาน นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายสุรพล สนธยานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 พลตำรวจโท ทวิชชาติ พละศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 นาวาอากาศเอก พูนศักดิ ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน 4 และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาค 3 กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ จากนั้นเสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารที่ทำการศาลอุทรภาค 6 และศาลจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทรภาค 6 และศาลจังหวัดนครสวรรค์ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานสงฆ์ และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป ประกอบด้วย พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระเทพปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 4 พระราชปริยัติวิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระราชพุฒิเมธี ที่ปรึกษา เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระนิโรจรักขิต ที่ปรึกษา เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระศรีสุทธิพงศ์ เจ้าคณะอำเภอลาดยาว พระศรีสิริคีรีรักษ์ เจ้าคณะอำเภอแม่เปิน พระมหาภาราดร อมรเวที เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระปลัดวันชาติ วิชาโต รักษาการเจ้าอาวาสวัดภัทรประสิทธิ์ เจริญชัยมงคลคาถา และประกอบพิธีฯ ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายให้นิมนต์พระสงฆ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามรายนามข้างต้น และแจ้งไปยังเจ้าคณะปกครองสงฆ์ ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชน วัดวาอารามที่อยู่สองฟากทางเสด็จฯ ให้รักษาความสะอาด จัดประดับธงชาติ ธงตราประจำพระองค์ให้ถูกต้อง ปลดป้ายโฆษณา ระหว่างเส้นทางเสด็จฯ(ป้ายงานกฐิน ผ้าป่า ฝังลูกนิมิตฯลฯ)

ทั้งนี้ เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม เป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีของชาวนครสวรรค์ และขอเชิญชวนประชาชนตามเส้นทาง เสด็จฯจากตาคลี ถึงนครสวรรค์ ร่วมรับเสด็จฯ ตามห้วงเวลาดังกล่าว การแต่งกายสุภาพ หากจุดใดมีการตั้งโต๊ะพระบรมฉายาลักษณ์ ให้มีข้าราชการและประชาชน ประจำ ณ จุดนั้นๆ ด้วย

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017 เวลา 09:26)

 

ถาม - ตอบ