English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ ร่วมจัดประชุมสัมมนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ดีเด่น 16 จังหวัดหนเหนือ ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์​ ที่​ 17 ธันวาคม​ 2560​ แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย เวลา​ 13.00 น.  ณ อาคารหอประชุม​เฉลิมพระเกียรติ​ 80 พรรษา​ มหาจุฬา​ลง​ก​รณ​ราชวิทยาลัย​ วิทยาเขต​นครสวรรค์​

นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็น​ประธาน​ฝ่ายฆราวาส​  พระวิสุทธิวงศาจารย์​ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธา​น​ฝ่ายสงฆ์ ในพิ​ธีเปิด​งานประชุมสัมนาเชิงวิชาการ​ สรุปผลการปฎิบัติ​งาน และมอบรางวัลหน่วย​อบรม​ประชาชน​ประจำตำบล (อ.ป.ต.)ดีเด่น ในเขตปกครองคณะสงฆ์​หนเหนือ  ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้น​ระหว่าง​วันที่​ 17-19 ธันวาคม​ 2560​ เพื่อให้มีการสรุป​ผล​การปฎิบัติ​งาน​ที่​ผ่านมา จัดแสดงผลงานสินค้าและมอบพัดแก่หน่วยอบรม​ประชาชน​ประจำตำบล​ที่มีผลงานดีเด่น

โดยมี คณะสงฆ์​หน​เหนือ, นางอุษณี จงจิระ​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​นครสวรรค์, นายณรงค์​ ทรงอารมณ์ ผู้ตรวจราชการ​สำนักงาน​พระพุทธศาสนา​แห่งชาติ, รองผู้บัญชาการ​มณฑล​ทหารบก​ที่​ 31, รองผู้บังคับการ​ตำรวจภูธร​จังหวัด​นครสวรรค์, วัฒนธรรม​จังหวัด​นครสวรรค์, หัวหน้าส่วนราชการ​ประจำ​จังหวัด​ฯ,ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคเหนือ 16 จังหวัด ผู้แทนหน่วยอบรม​ประชาชน​ประจำตำบล​ เข้าร่วมพิธีฯ งานจะมีไปถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ขอประชาสัมพันธ์มาเที่ยวชม เช้า จรดค่ำ

นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า คณะสงฆ์หนเหนือได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ดีเด่น 16 จังหวัดหนเหนือ ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ พุทธอุทยานนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งในการจัดประชุมสัมมนาดังกล่าว จะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์สินค้า และพิธีมอบพัดแก่หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) 16 จังหวัดหนเหนือ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่อง โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานในพิธีฯ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค 4  พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดในเขตการปกครองคณะสงฆหนเหนือ เข้าร่วมพิธี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ถวายการต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมพิธีฯ ซึ่งคณะสงฆ์หนเหนือ ประกอบด้วย 4 ภาค 16 จังหวัด ดังนี้

1) ภาค 4 มี 4 จังหวัด คือ นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์

2) ภาค 5 มี 4 จังหวัด คือ สุโขทัย พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์

3) ภาค 6 มี 5 จังหวัด คือ ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน

4) ภาค 7 มี 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน

ในการนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขึ้นถวายสักการะ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคเหนือร่วมงานพร้อมเพรียงกัน

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) จัดตั้งขึ้นตามระเบียบของ มหาเถรสมาคม

ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลพุทธศักราช 2546 มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาท้องถิ่นระดับ ตำบลสู่หมู่บ้าน โดยความร่วมมือประสานงานระหว่างวัด บ้าน และส่วนราชการ ได้มีบทบาทและเป็นแกนนำในการส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ในการที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการพัฒนา 1)ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม 2)ด้านสุขภาพอนามัย 3)ด้านสัมมาชีพ 4)ด้านสันติสุข

5)ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 6)ด้านสาธารณสงเคราะห์ 7)ด้านกตัญญูกตเวทิตาธรรม และ 7)ด้านสามัคคีธรรม เป็นการพัฒนาโดยยึดเอาท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศให้ช่วยเหลือตนเองได้

เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน และมั่นคง  โดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โน้มน้าวจิตใจประชาชน ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ

กิจกรรมพิธีเปิดวันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.และเสร็จสิ้นวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาชม มาให้กำลังใจ และอุดหนุนสินค้าจากแต่ละท้องที่ คัดสรรสิ่งสุดยอดมาให้ชม ให้ซื้อ สินค้ามีคุณภาพและอุดหนุนประชาชนคนรากหญ้าอย่างแท้จริง

 

ถาม - ตอบ