English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ปิดแล้ว อ.ป.ต.หนเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีปิดงานประชุมสัมนาเชิงวิชาการ สรุปผลการปฎิบัติงาน และมอบรางวัลหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)ดีเด่น ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2560 เพื่อให้มีการสรุปผลการปฎิบัติงานที่ผ่านมา จัดแสดงผลงานสินค้าและมอบพัดแก่หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลที่มีผลงานดีเด่น โดยมี เจ้าคณะภาค ทั้ง 4 ภาค เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ คณะสงฆ์หนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดข้างเคียง เช่น นางศิริพร เรืองวงษ์ ผอ.พศจ.กำแพงเพชร นายอัครชัย ได้ผลธัญญา ผอ.พศจ.พิจิตรวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ คลังจังหวัดนครสวรรค์ สถิติจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ ผู้แทนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล เข้าร่วมพิธีฯ สำหรับ วิสัยทัศน์ อ.ป.ต. คือ พุทธศาสน์มั่นคง ดำรงศีลธรรม นำสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน ประธานให้โอวาท 1.ปกป้องพระพุทธศาสนา 2.รักษาสังฆมณฑล 3.ป้องกันความยากจน วัดวาอาราม "ชาวบ้านไม่อด พระก็อิ่ม" น่ายินดีที่การจัดงานครั้งนี้ สินค้าที่นำมาจำหน่ายขายได้หมด ขายดี งานสำเร็จเรียบร้อยดี 4 ปี จัดอีกครั้ง ส่วนสถานที่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป วิสุทธินันท์ ข่าว/ภาพ

 

ถาม - ตอบ