English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์จัดโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะรุ่นที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดนครสวรรค์ โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ.. พิธีเปิด 22 ธันวาคม 2560 ณ วัดศรีกัลญาณนิคม อ.แม่วงก์โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 คน จากโรงเรียนตลุกข่อยน้ำและโรงเรียนวังชมภู เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จังหวัดละ 1,500 คน ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ ได้แบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 3 รุ่น โดยในครั้งนี้ นับเป็นรุ่นที่ 1

 

ถาม - ตอบ