English French German Italian Portuguese Russian Spanish

โครงการ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ จังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ ประจำปี 2561 พิธีเปิด 25 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านปางสุด อ.แม่วงก์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 คน จากโรงเรียนบ้านปางสุด เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จังหวัดละ 1,500 คน ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ ได้แบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 3 รุ่น โดยในครั้งนี้ นับเป็นรุ่นที่ 2 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ปลูกฝังศีลธรรม นำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาพัฒนาชีวิตให้อยู่ดีมีสุข 2.เพื่อพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตของตน โดยมีหลักธรรมเป็นเครื่องนำทาง พร้อมทั้งส่งเสริมจิตสาธารณะ พัฒนาภาวผู้นำและมีจิตสำนึกรับใช้เพื่อนมนุษย์แต่เยาว์วัย 3.เพื่อจัดให้เด็ก เยาวชนประชาชนทั่วไป เรียนรู้หลักธรรม พุทธธรรมนำชีวิต ฝึกสมาธิ พัฒนาสติปัญญา เป็นภูมิคุ้มกันมิให้ประมาท ขาดสติ ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ฝึกปฏิบัติตามหลักวิถึพุทธวิถีไทย 4.เพื่อสนับสนุน สร้างสรรค์การทำงาน องค์กร เครือข่าย สถาบันการศึกษาในการทำงานร่วมกัน นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้พัฒนาให้เกิดความสุขแก่สังคมโดยรวม

 

ถาม - ตอบ