English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์สวดมนต์ข้ามปี 2561 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เสริมสิริมงคล

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการสวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธร้อยใจไทย ด้วยแสงธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ร่วมกันลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง โดยพร้อมกันสมาทานศีล สวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์,รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์, วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์, ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์, หัวหน้าส่วนราชการ, พุทธศาสนิกชน, พ่อค้าแม่ค้า, ประชาชน เข้าร่วมพิธี จำนวนมาก อนึ่ง ภาพรวมของจังหวัดนครสวรรค์ วัดร่วมจัดกิจกรรม 802 วัด ภิกษุ/สามเณร 3,598 รูป ประชาชน 451,831 คน รวมทั้งสิ้น 455,429 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 45 ของประชากรนครสวรรค์ ที่ร่วมสวดมนต์ รับปีใหม่ 2561 และในช่วงเวลา 22.30 น. วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฯ วัดโพธาราม พระอารามหลวง นายประทีป ศิลปเทศ รอง ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานฯ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง นายบรรลือ สง่าจิตร รอง ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานฯ ทุกจุดที่กล่าวข้างต้นมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ประสานงานอำนวยความสะดวกการจัดงาน และรายงานผลการดำเนินงาน ฯ

 

ถาม - ตอบ