English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สำนักพุทธฯพิมพ์ “ธรรมนูญชีวิต” “คู่มือมนุษย์” ส่งเสริมการนำหลักธรรมะสู่ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เผยว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย ชาวไทยส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้จากความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ระหว่างบ้าน วัดและราชการ ในการช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนา หากประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตย่อมบังเกิดผลดีทั้งต่อตนเอง และสังคมโดยรวม 

อีกทั้งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒  เพื่อให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้แสดงความกตัญญูกตเวที พร้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้คนไทยรู้รักสามัคคีและดำเนินชีวิตตามหลักธรรม ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาเห็นว่า หนังสือ “ธรรมนูญชีวิต” พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ฉบับ ๒ ภาษา คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษและหนังสือ “คู่มือมนุษย์” ซึ่งเรียบเรียงจากคำบรรยายของพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ) หรือพุทธทาสภิกขุ มีเนื้อหาสารัตถะที่แสดงหลักการดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง เหมาะแก่การส่งเสริมสุตมยปัญญาของผู้ต้องการศึกษาค้นคว้าหลักการที่แท้ของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ด้วยหลักธรรมอันทรงคุณค่า สามารถใช้เป็นดวงประทีปนำชีวิตได้เป็นอย่างดี  ดังนั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้จัดพิมพ์หนังสือดังกล่าว ตามโครงการผลิตสื่อธรรมะโดยมอบให้กองพุทธสารนิเทศ ดำเนินการผลิตเผยแพร่ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ “ธรรมนูญชีวิต” และ “คู่มือมนุษย์” จะอำนวยประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไปได้ตามสมควร

ผู้สนใจขอรับหนังสือได้โดยส่งซองเปล่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๖.๕ X ๙ นิ้ว พร้อมติดแสตมป์ราคา ๑๒ บาท ต่อหนังสือ ๑ เล่ม เขียนชื่อที่อยู่ตนเองส่งไปที่กองพุทธสารนิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ วงเล็บมุมซองระบุชื่อหนังสือที่จะขอรับ

ที่มา : กองพุทธสารนิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2245:2010-02-01-07-59-28&catid=25:2008-09-16-16-33-35&Itemid=219

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 07:27)

 

ถาม - ตอบ