English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พ่อเมืองสี่แคว นำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตร ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 1 มีนาคม 2561 ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 3 ท่าน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นำพุทธศาสนิกชนชาวนครสวรรค์ ทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร ประะกอบพิธีทางศาสนาในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ที่ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง โดยพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ประมาณ 500 คน พระภิกษุสามเณร 55 รูป พร้อมรับฟังการแสดงสัมโมทนียกถา จาก พระเทพปริยัติเมธี เรื่อง วันมาฆบูชา เป็นวันที่เกี่ยวข้องกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มาฆะ" เป็นชื่อของเดือน 3 มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า"มาฆบุรณมี" แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน 3 วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ในวันพุทธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต" และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัด เน้น คิดดี พูดดี ทำดี ให้รักษาศีล 5 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ฝากไทยนิยม ยั่งยืน แต่จะยั่งยืนมั่นคงได้ ต้องมีศีล 5 สุดท้ายอำนวยพรให้ ราบรื่น ร่ำรวย รุ่งเรื่อง ไร้โรคา สุขจิต ข่าว/ภาพ

 

ถาม - ตอบ