English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆะบูชา ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 เวลา 19.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ชาวจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดนครสวรรค์ เนื่องในวันมาฆะบูชา ประจำปี 2561 เพื่อให้คนไทย ได้ระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย ได้แก่คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ ซึ่งวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญที่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหลักการของ พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้น ในท่ามกลางพระอริยสงฆ์จำนวน 1,250 องค์ ซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์ และมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้มีการนัดหมาย อันเป็นปีแรกที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ และเริ่มประกาศพระศาสนาและทรงวางหลักการของพระศาสนาในท่ามกลางสงฆ์นั้น ซึ่งเรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ การประชุมในวันนั้น เรียกว่า จาตุรงค์สันนิบาต เพราะเป็นการประชุมประกอบด้วยองค์ 4 ประการ ได้แก่ 1. ภิกษุสงฆ์ที่มาประชุมจำนวน 1,250 องค์ล้วนเป็นพระอรหันต์ 2.พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุ ผู้อุปสมบทมาแต่สำนักพระพุทธองค์ 3.พระสงฆ์เหล่านั้นไม่ได้นัดหมายกัน แต่มาประชุมในเวลาเดียวกันโดยลำพังตนเอง 4.ในวันที่ประชุมนั้นเป็นวันเพ็ญ เดือนมาฆะ ความสำคัญดังกล่าวจึงเกิดความนิยมทำการบูชาพระรัตนตรัยเป็นพิเศษ จึงเรียกวันนี้ว่า “วันมาฆบูชา” กิจกรรมดังกล่าว มี เจริญพระพุทธมนต์ การเทศน์ของพระสงฆ์ เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสุขสงบ ทำดี ละชั่ว ทำจิตใจให้สงบ และในวันเวลาเดียวกันนี้ ณ วัดวรนารถบรรพต พระอารามหลวง ,วัดตากฟ้า พระอารามหลวง และวัดโพธาราม พระอารามหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดครสวรรค์ ได้แก่ นายอภิสรรค์ สง่าศรี , นายบรรลือ สง่าจิต และนายประทีป ศิลปเทศ ก็ได้นำพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเช่นเดียวกัน วิสุทธินันท์ , พีรพงษ์ , พัชรีวรรณ , วันเฉลิม ภาพ/ข่าว

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2018 เวลา 10:53)

 

ถาม - ตอบ