English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 4 ตรวจสิ่งแวดล้อมภายในวัดจังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ ๑๒ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๔ โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ โดยหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจเยี่ยม แนะนำการส่งเสริมพัฒนาการจัดสิ่งแวดล้อมภายในวัด ครั้งที่ ๑ ตามโครงการกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งในวันนี้ดำเนินการตรวจแนะนำจำนวน ๑๕ วัด ประกอบด้วย 
๑.วัดหาดทรายงาม อ.เมืองนครสวรรค์ ๒.วัดหัวดงเหนือ อ.เก้าเลี้ยว ๓.วัดเนินโพธิ์ อ.บรรพตพิสัย ๔.วัดทับกฤชเหนือ อ.ชุมแสง ๕.วัดห้วยถั่วใต้ อ.หนองบัว ๖.
วัดเขาโคกเผ่น อ.ท่าตะโก ๗.วัดพระพุทธบาท อ.ไพศาลี ๘. วัดไผ่นาเริง อ.ตากฟ้า ๙. วัดเขาภูคา อ.ตาคลี ๑๐. วัดป่าเขาเขียว อ.ชุมตาบง ๑๑.วัดศรีกัลยานิวาส อ.แม่เปิน ๑๒.วัดเทพมงคลทอง อ.แม่วงก์ ๑๓.วัดพระปรางค์เหลือง อ.พยุหะคีรี ๑๔. วัดนากลาง อ.โกรกพระ ๑๕. วัดดอนขวาง อ.ลาดยาว

ทั้งนี้ ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๔ และคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าอาวาส คณะกรรมการวัด รวมทั้งประชาชนที่ได้ให้ความสนใจในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

วิสุทธินันท์ และ วันเฉลิม : ข่าว

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2018 เวลา 13:02)

 

ถาม - ตอบ