English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ย้ายข้าราชการ พศจ.นครสวรรค์ 2 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงนามย้ายข้าราชการ เพื่อความเหมาะสมและตามคำร้องขอย้าย ทั้งนี้ ให้เดินทางรายงานตัวภายในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ในส่วนของ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 ราย คือ

รายแรก นางพัชรีวรรณ พรหมจักร์ ภูมิลำเนาเชียงใหม่ ได้รับคำสั่งย้ายไปสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน ประวัติโดยย่อ จบการศึกษาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จ.เชียงใหม่ รับราชการ 1 มิ.ย.2549 เคยอยู่สำนักศิลปกรที่ 8 เชียงใหม่ ย้ายมาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ 1 ก.ย.2559 ขอเลื่อนเดินทางไป จังหวัดลำพูน วันที่ 22 มีนาคม 2561

รายที่ 2 น.ส.ญาณิศา หมู่พรหมมา ภูมิลำเนา จังหวัดเพชรบูรณ์ จบศิลปะศาสตร์บัณฑิต มหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จบรัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

รับราชการ ปี 2547 นักวิชาการประกันสังคม

2551 นักวิชาการศาสนา กรมการศาสนา

2554 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2560 นักวิชาการศาสนาชำนาญงาน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เดินทาง ไปจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 8 มีนาคม 2561

ขอแสดงความยินดีทั้งสองท่าน ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนาในถิ่นที่ตนเองประสงค์กลับภูมิลำเนา ขอให้มีความสุขในการทำงาน เพื่อร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป

วิสุทธินันท์ ข่าว/ภาพ

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2018 เวลา 15:57)

 

ถาม - ตอบ