English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องใน วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 06.50 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องใน วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบให้จัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อการจัดงาน "ข้าราชการพลเรือนกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ" และจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์จึงได้จัด พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2561 ซึ่งวันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรือนตั้งแต่นั้นมา โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์,สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์, หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครสวรรค์, ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่, ประชาชน เข้าร่วมพิธี ภาพ/ข่าว : วิสุทธินันท์

 

ถาม - ตอบ