English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ผอ.พศจ.นครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการประชุมพัฒนาวัดตามหลัก 5ส

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ตามมติมหาเถรสมาคม ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ) มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย เจ้าคณะอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลทุกตำบล การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้า เพื่อโครงการดังกล่าวดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกวัด

นายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ : ข่าว

นายสุขจิต มาสุวรรณ : ภาพ

 

ถาม - ตอบ