English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ. นครสวรรค์ จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 เป็นวัน “วิสาขบูชา” ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 แต่ปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้เลื่อนเป็นวันเพ็ญเดือน 7 ดังเช่นปีนี้  เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า “วันวิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวัน ประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่มีพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวน ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ จึงจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2561 ณ วัดพระอารามหลวงของจังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 4 วัด ได้แก่ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง วัดโพธาราม พระอารามหลวง และวัดตากฟ้า พระอารามหลวง  เพื่อรำลึกนึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ นึกถึงความดีงามต่างๆ และปวารณาตนที่จะเป็นคนดีและทำความดี ละเว้นความชั่วทั้งปวง กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ ข่าว / ภาณุพงศ์ เพ็งสมญา ภาพ

 

ถาม - ตอบ