English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พบนักเรียนหน้าเสาธง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ​ ที่​ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ​ โรงเรียน​บ้านคลองม่วง​ จังหวัด​นครสวรรค์​

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับในการ ร่วมพบปะเยี่ยมเยียน พูดคุยกับ คณะครู และนักเรียนโรงเรียน โดย ผอ.บุญเชิด คันธหัตถี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองม่วง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ให้การต้อนรับ

ตามโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พบนักเรียนหน้าเสาธง"  ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างทัศนคติและแนวทางการดำเนินชีวิต การศึกษาเล่าเรียน ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม และเสริมสร้างเกราะป้องกันตนเองด้วยการยึดถือ ปฎิบัติตนตามหลักศีล 5 ยึดหลักพระราชดำรัส และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 การยึดมั่นในคุณธรรม 4 ประการ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ได้แก่ ความพอเพียง ความมีวินัย ความสุจริต และความเป็นจิตอาสา การรู้จักรักษาความสะอาด ตลอดจนการปฎิบัติตามข้อคำปฏิญาณของโรงเรียน 8 ข้อ หลักสุขบัญญัติ 10 ประการ คำปฎิญาณและกฎของลูกเสือ เป็นแนวปฎิบัติตนแก่นักเรียนให้มีภูมิคุ้มกันตนเอง ครอบครัว จากปัญหาทางสังคมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงความมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ไม่เป็นปัญหาแก่สังคม และมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ในการนี้ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน มอบบัตร​ประจำตัว​ประชาชน​แก่นักเรียน (มีบริการทำบัตรประชาชนมาบริการ) มอบอุปกรณ์การเรียน การกีฬาและสื่อการสอน แก่คณะครูและนักเรียนเพื่อเป็นขวัญ​และ​กำลังใจ​

โดยมี นาย​ประทีป​ ศิลป​เทศ​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์ ปลัด​จังหวัด​นครสวรรค์ หัวหน้า​สำนักงาน​จังหวัด​นครสวรรค์ นายอำเภอ​โกรกพระ หัวหน้า​ส่วน​ราชการ​ประจำ​จังหวัด​นครสวรรค์ ข้าราชการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียน​บ้านคลองม่วง เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียน 129 คน ครู 13  คน โรงเรียนเปิดสอน อนุบาล - ม.3 การตอบคำถามผู้ว่าฯ เป็นไปอย่างสนุกสนาน ได้สาระความรู้ ได้ของขวัญจากท่านผู้ว่าฯ เชื่อว่าโครงการนี้จะทำให้นักเรียนเพิ่มทักษะชีวิตทางด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างแท้จริง

ฉันทณา แสงสุวรรณถาวร และวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /ข่าว

ภาณุพงศ์ เพ็งสมญา /ภาพ

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 05 กรกฏาคม 2018 เวลา 11:09)

 

ถาม - ตอบ