English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ จัดโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.โรงเรียนบ้านปางสุด อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ นายสามารถ ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ในการเปิดโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชนใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต ต่อไปภายหน้ามุ่งเน้นสังคมแห่งคุณธรรม นำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างครอบครัวให้อบอุ่น ให้ทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง ปลูกฝังความรัก ความสามัคคีเริ่มที่บ้าน ครอบครัว ชุมชน อันเป็นการวางรากฐาน ให้มีความมั่นคง ยั่งยืนด้านคุณธรรม ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูนิคมภัทรกิจ รองเจ้าคณะอำเภอแม่วงก์ และพระวิทยากรจัดถวายความรู้ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 500 คน มีความสนใจในการรับฟังและร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี เชื่อว่าเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำที่สร้างครอบครัวอบอุ่นในอนาคต

พีรพงษ์ ตลับทอง , วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ / ข่าว

สุขจิต มาสุวรรณ /ภาพ

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 09 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:28)

 

ถาม - ตอบ