English French German Italian Portuguese Russian Spanish

คณะกรรมการศีล 5 ตรวจเยี่ยมโครงการศีล 5 จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วัน​พุธ​ ที่​ 11 กรกฎาคม​ 2561​ เวลา​ 09.30 น. ณ​ ศาลาการเปรียญ​ วัด​เกยไชยหนือ อำเภอ​ชุมแสง​ จังหวัด​นครสวรรค์

นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ ร่วมถวายสักการะและให้การต้อนรับพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาส วัดไร่ขิง มาในนามประธานกรรมการ และคณะกรรมการประกอบด้วย พระเทพปัญญาภรณ์ วัดตากฟ้า พระศรีสมโพธิ วัดปากน้ำ พระวิมลมุนี เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5)​ในพื้นที่ หมู่บ้านต้นแบบ จำนวน 2 หมู่บ้านได้แก่ บ้านเกยไชยเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง และบ้านเนินพลวง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัด​นครสวรรค์​

โดยมี​ พระเทพปริยัติเมธีเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับในนามประธานสงฆ์ พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ นาย​อภิ​สรรค์​ สง่า​ศรี​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์  ศึกษาธิการ​จังหวัด​นครสวรรค์ ผู้อำนวยการ​สำนักงาน​พระ​พุทธศาสนา​จังหวัด​นครสวรรค์ วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้า​ส่วน​ราชการ​ประจำ​จังหวัด​นครสวรรค์/อำเภอ​ข้าราชการ เจ้า​หน้าที่ กำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านในพื้นที่​เข้าร่วม​กิจกรรม​ให้การต้อนรับจำนวนมาก โดยการประสานงานของนายอำเภอชุมแสงและนายอำเภอหนองบัว

ภาพรวมเชิงปริมาณของจังหวัดได้ร้อยละ 85 ของจำนวนประชากร เชิงคุณภาพมีการรณรงค์บูรณาการกับหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น โครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ ผู้ว่าฯ พบหน้าเสาธง การสนับสนุนงบของจังหวัดในการพัฒนาวัดสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรม ความร่วมมือของท้องถิ่นในโครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข การดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ซึ่งล้วนแต่ส่งเสริมให้สังคมมีคุณธรรม โดยยึดหลักศีล 5 การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ยึดหลัก

1.สุขภาพของประชาชน

2.การพัฒนาด้านการศึกษา

3.การพัฒนาด้านสินค้าการเกษตร

4.การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง

5.การพัฒนาเศรษฐกิจ

6.นวัตกรรมใหม่

แต่การจะพัฒนาให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน เริ่มต้นจากการมีศีล มีสุข มีความปรองดองสังคมจึงจะดี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /ข่าว

สุขจิต มาสุวรรณ และภานุพงศ์ เพ็งสมญา/ภาพ

 

 

ถาม - ตอบ