English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุก ๆ ปี ซึ่งในปี 2561 วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 8)

วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี

ทั้งนี้พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม ซึ่งหลังจากปฐมเทศนา หรือเทศนากัณฑ์แรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลง พระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม สำเร็จเป็นพระโสดาบัน จึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" พระโกณฑัญญะจึงได้เป็น พระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา ต่อมา พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม และได้อุปสมบทตามลำดับ

สำหรับในจังหวัดนครสวรรค์ปีนี้ ได้จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดพระอารามหลวงทั้ง 4 วัดได้แก่ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง วัดโพธาราม พระอารามหลวง และวัดตากฟ้า พระอารามหลวง มีประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ / ข่าว

สุขจิตมาสุวรรณ และภาณุพงษ์ เพ็งสมญา / ภาพ

 

ถาม - ตอบ