English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ ร่วมโครงการพบปะนักเรียนหน้าเสาธง ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย รองผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์, ปลัดจังหวัดนครสวรรค์, หัวหน้า​สำนักงาน​จังหวัด​นครสวรรค์, หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครสวรรค์,นายอำเภอ​แม่เปิน, ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่  ร่วมพบปะเยี่ยมเยียนพูดคุยกับคณะครู และนักเรียนโรงเรียน​สวนป่าแม่กะสี​ อำเภอ​แม่เปิน​​ ตามโครงการ"ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พบนักเรียนหน้าเสาธง" (พบผู้ว่าหน้าเสาธง) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างทัศนคติและแนวทางการดำเนินชีวิต การศึกษาเล่าเรียน ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม และเสริมสร้างเกราะป้องกันตนเองด้วยการยึดถือ ปฎิบัติตนตามหลักศีล 5 ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 การยึดมั่นในคุณธรรม 4 ประการ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ได้แก่ ความพอเพียง ความมีวินัย ความสุจริต และความเป็นจิตอาสา ตลอดจนการปฎิบัติตามหลักค่านิยม​ยมหลัก 12 ประการ คำปฎิญาณและกฎของลูกเสือ เป็นแนวปฎิบัติตนแก่นักเรียนให้มีภูมิคุ้มกันตนเอง ครอบครัว จากปัญหาทางสังคมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงความมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคน ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ไม่เป็นปัญหาแก่สังคม และมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป โรงเรียน นี้เปิดสอนอนุบาล ถึง ม.3 นักเรียน 432 คน บุคลากรการศึกษา 26 คนวันพุธ​ ที่​ 15 สิงหาคม​ 2561​ เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียน​สวนป่าแม่กะสี​ อำเภอ​แม่เปิน​ จังหวัด​นครสวรรค์​

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ / ข่าว

สุขจิต มาสุวรรณ / ภาพ

 

ถาม - ตอบ