English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ ร่วมประชุม ขับเคลื่อนงาน อ.ป.ต. จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 เวลา 13.00 น.พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง ประชุมเจ้าคณะอำเภอทั้ง 15 อำเภอ และ  ผอ.พศจ.นครสวรรค์ เพื่อคัดเลือกหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล เข้ารับงบประมาณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำหรับนครสวรรค์ มีจำนวน 129 หน่วย แต่ละอำเภอมีการคัดสรรส่งเข้ารับการพิจารณาอำเภอละ 1 แห่ง ผลการพิจารณาเป็นเอกฉันท์ หน่วยอบรมประชาชนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง ได้รับการพิจารณา ในการนี้ ประธานฝากให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อเนื่องลงในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการเทศนาเรื่อง ศีล 5 ให้ดำเนินการทุกวัดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการทำงานให้ยึดตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ร่วมกันจัดทำ การดำเนินงานให้ทำตามแผน ยึดนโยบายรัฐบาลและมติมหาเถรสมาคมเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อนำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของคนในชาติ

 

ถาม - ตอบ