English French German Italian Portuguese Russian Spanish

นครสวรรค์นิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9 เวลา 13.00 น.นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผอ.พศจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยนายมาโนช เลาธนไพบูลย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายพีรพงษ์ ตลับทอง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และพระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธี ประธานกลุ่ม 4 พร้อมคณะกรรมการฯ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดท่าพระเจริญพรต อ.เมืองนครสวรรค์ และโรงเรียนพระปริยัติแผนกสามัญวัดส้มเสี้ยว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ทั้งสองโรงเรียนมีการพัฒนางานด้านวิชาการ การให้ความรู้แก่นักเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้เรียนเพื่อพัฒนาการศึกษามุ่งให้เกิดพัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม ครูผู้สอนมีขวัญกำลังใจในการทำงานเป็นอย่างดี

สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ กลุ่ม 4 มีจำนวน 25 โรง ในพื้นที่ 8 จังหวัด ตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ และ นครสวรรค์ ซึ่งนครสวรรค์ มีจำนวน 8 โรงเรียน คณะกรรมการ มีกำหนดเยี่ยมนิเทศโรงเรียนในครบภายในเดือนสิงหาคม 2561

มาโนช ข่าว/สุขจิต ภาพ

 

ถาม - ตอบ