English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ร่วม ประชุมคณะสงฆ์ภาค 4 ครั้งที่ 3/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ตรงกับขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระธรรมรัตดิลก เจ้าคณะภาค ๔ ประชุมพระสังฆาธิการ ภาค ๔ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตร มจร. อ.เมือง จ.พิจิตร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะภาค และพระเลขานุการ ผอ.พศจ.ทั้งสี่จังหวัด คือ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตรและเพชรบูรณ์ เพื่อการขับเคลื่อนงานของคณะสงฆ์ภาค ๔ ให้ดำเนินงานตามมติมหาเถรสมาคม งานสร้างสังคมให้สุขสงบตามแนวนโยบายแห่งรัฐ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชุมคณะสงฆ์ภาค ๔

 

ถาม - ตอบ