English French German Italian Portuguese Russian Spanish

นครสวรรค์..การประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วม คณะสงฆ์ภาค ๔

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานฝ่ายฆราวาสและวิทยากรบรรยายพิเศษ  จัดให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วม ผู้เข้าประชุมสัมมนาประกอบด้วยผู้ขับเคลื่อนงานหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในภาค ๔ จังหวัดละ ๘๐ รูป/คน รวม ๓๒๐ รูป/คน  ประกอบด้วย นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตรและเพชรบูรณ์ เจ้าคณะจังหวัดทั้ง ๔ จังหวัด  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ทั้ง ๔ ท่านร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน การประชุม  ครั้งนี้เพื่อการระดมสรรพกำลัง ขับเคลื่อนงานหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่อง ท่านรองณรงค์ ทรงอารมณ์ วิทยากรบรรยายพิเศษ ๑ ชั่วโมงเต็มๆ ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมประชุม ท่านให้แนวนโยบาย ให้ขวัญกำลังใจในการทำงาน ถ่ายทอดให้ความรู้ด้วยใจ ผู้ฟังสนใจฟังเป็นอย่างดี

เชื่อว่ากาประชุมสัมมนาฯ จะทำให้การดำเนินหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ดำเนินงานได้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐ ตามมติมหาเถรสมาคม เป็นการสร้างสังคมให้มีความสุขสงบ ปรองดอง สามัคคีร่วมกันพัฒนาประเทศให้มั่งคั่ง มั่นคง สืบไป.

 

ถาม - ตอบ